• Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 3: INPUT và OUTPUT trong Java

  Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 3: INPUT và OUTPUT trong Java

  Trong bài này sẽ trình bày những nội dung chính sau: Các loại luồng dữ liệu, xử lý nhập xuất bằng luồng byte, truy cập file ngẫu nhiên, xử lý nhập xuất bằng luồng character, sử dụng try…catch trong nhập/xuất, chuyển đổi dữ liệu kiểu số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p dhsphue 25/10/2019 119 1

 • Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 5: Enumeration, autoboxing, static import và annotations

  Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 5: Enumeration, autoboxing, static import và annotations

  Enum trong java là một kiểu dữ liệu đặc biệt của Java được sử dụng để định nghĩa các tập hợp các hằng số. Cụ thể hơn, Java enum là một kiểu đặc biệt của lớp trong java. Một enum có thể chứa các trường, phương thức và Constructor. Bài 5 sẽ trang bị cho người học kiến thức về enumeration, autoboxing, static import và annotations trong Java. Mời các...

   30 p dhsphue 25/10/2019 110 1

 • Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 1: Packages và Interfaces

  Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 1: Packages và Interfaces

  Bài giảng Lập trình Java - Bài 1 trang bị cho người học kiến thức về packages và interfaces. Nội dung trình bày của bài học gồm: Packages, phạm vi truy cập, sử dụng package, các package thư viện, class abstract, interfaces. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p dhsphue 25/10/2019 104 1

 • Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 7: Applets

  Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 7: Applets

  Bài 7 trình bày những nội dung như: Khái niệm Applets, Sự khác nhau giữa applets và applications, vòng đời của applet, một số phương thức của class graphics, tạo một applet, sử dụng tham số trong applets, xử lý sự kiện, một số interface và class xử lý sự kiện. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p dhsphue 25/10/2019 119 1

 • Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 6: Genegic

  Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 6: Genegic

  Bài giảng Lập trình Java - Bài 6 giới thiệu về genegic trong lập trình Java. Nội dung trình bày trong bài giảng gồm có: Khái niệm genegics, ưu điểm genegics, tạo class generic và method, giới hạn kiểu dữ liệu, các ký hiệu đại diện, generic method, generic interface, một số hạn chế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p dhsphue 25/10/2019 113 1

 • Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 2: Xử lý ngoại lệ

  Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 2: Xử lý ngoại lệ

  Bài 2 cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về xử lý ngoại lệ trong Java. Những nội dung chính được trình bày trong bài học là: Sử dụng khối try…catch để xử lý ngoại lệ, sử dụng final trong khối try…catch, sử dụng final trong khối try…catch. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p dhsphue 25/10/2019 85 2

 • Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 4: Đa luồng

  Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 4: Đa luồng

  Bài này cung cấp cho người học kiến thức về đa luồng trong Java như: Các loại luồng dữ liệu, khái niệm multitasking và multithreading, khái niệm ‘thread’ – luồng, thread hiện thời, các trạng thái của thread, khởi tạo thread, quản lý thread. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p dhsphue 25/10/2019 99 1

 • Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 8: Giới thiệu về Swing

  Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 8: Giới thiệu về Swing

  Bài 8 giới thiệu về Swing trong Java. Nội dung trình bày trong bài giảng gồm có: Java foundation classes (AFC), abstract windowing toolkit (AWT), swing, các thùng chứa -containers, các hộp thoại - dialogs, các hộp thoại - dialogs, các thành phần GUI – components, xử lý sự kiện. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p dhsphue 25/10/2019 115 1

 • Bài giảng Lập trình web động với PHP/MySQL: Phần 3 - Tống Phước Khải (tổng hợp & biên dịch)

  Bài giảng Lập trình web động với PHP/MySQL: Phần 3 - Tống Phước Khải (tổng hợp & biên dịch)

  Bài giảng Lập trình web động với PHP/MySQL - Phần 3: Biến (variables) và các phép xử lý trên biến PHP. Nội dung phần này gồm có: Biến và cách sử dụng biến, xử lý dữ liệu từ FORM, tìm hiểu sâu hơn về biến. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p dhsphue 25/10/2019 88 1

 • Bài giảng Lập trình web động với PHP/MySQL: Phần 1 - Tống Phước Khải (tổng hợp & biên dịch)

  Bài giảng Lập trình web động với PHP/MySQL: Phần 1 - Tống Phước Khải (tổng hợp & biên dịch)

  Bài giảng Lập trình web động với PHP/MySQL - Phần 1 trình bày những nội dung: Kiến trúc có bản của web động, tại sao sử dụng PHP và MySQL, hệ điều hành, web server, middleware, hệ CSDL quan hệ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p dhsphue 25/10/2019 110 1

 • Bài giảng Lập trình web động với PHP/MySQL: Phần 2 - Tống Phước Khải (tổng hợp & biên dịch)

  Bài giảng Lập trình web động với PHP/MySQL: Phần 2 - Tống Phước Khải (tổng hợp & biên dịch)

  Bài giảng Lập trình web động với PHP/MySQL - Phần 2: Phương pháp truy xuất cơ sở dữ liệu MySQL. Phần này trình bày những nội dung chính: Từ Command Prompt, bằng lệnh PHP, dùng phpMyadmin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p dhsphue 25/10/2019 109 1

 • Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 3: Chuyển mạch mềm Softswitch

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 3: Chuyển mạch mềm Softswitch

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 3: Chuyển mạch mềm Softswitch trình bày các nội dung chính sau: Hoạt động của PSTN, nhược điểm của chuyển mạch kênh, sự ra đời của chuyển mạch mềm, vị trí của chuyển mạch mềm trong mô hình phân lớp chức năng của NGN, thành phần chính của chuyển mạch mềm, ưu điểm và ứng dụng của chuyển mạch mềm. Mời...

   39 p dhsphue 25/06/2019 154 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số