Thông tin học - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông tin học cung cấp những kiến thức cơ bản, hệ thống về thông tin và thông tin học cũng như những vấn đề về lý luận và phương pháp của các quá trình xử lý và khai thác thông tin. Nội dung cuốn sách được cấu thành 3 phần: Phần một giới thiệu tổng quát về khái niệm thông tin, các quá trình thông tin, thông tin học và những vấn đề liên quan đến quan hệ giữa thông tin và tiến bộ xã hội. Phần thứ hai trình bày các quá trình xử lý, lưu trữ, khai thác, phổ biến và sử dụng thông tin và phần ba là những kiến thức cơ bản về các hệ thống thông tin.