Ebook Sinh học đại cương (Tập 2: Sinh học cơ thể thực vật): Phần 1

Ebook Sinh học đại cương (Tập 2: Sinh học cơ thể thực vật): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sự phát triển cấu trúc của cơ thể thực vật, mô sơ cấp của thân, sinh trưởng thứ cấp của thân, sự thích nghi của rễ và lá, cấu tạo và chức năng của lá, cấu tạo và chức năng của rễ, hấp thụ và vận chuyển vật chất ở cơ thể thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo.