Ebook Sinh học đại cương (Tập 2: Sinh học cơ thể thực vật): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook Sinh học đại cương (Tập 2: Sinh học cơ thể thực vật) sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về phản ứng của thực vật và tác động của hormone thực vật, sự phát triển của thực vật, sự sinh sản ở thực vật có hoa, chu trình sinh sống của thực vật có hoa, sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính, sự thụ phấn,... Mời các bạn cùng tham khảo.