Ebook Lý thuyết dẻo và các ứng dụng: Phần 2 - Đào Duy Bích

Mời các bạn tham khảo những kiến thức về ứng dụng lý thuyết dẻo trong các bài toán điển hình; bài toán phẳng của lý thuyết dẻo, trạng thái giới hạn, ổn định cân bằng ngoài giới hạn đàn hồi; bài toán động của lý thuyết dẻo.