Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học cấp tiểu học và một số giải pháp về mặt quản lý

Bài báo nêu lịch sử vấn đề đổi mới phương pháp dạy học trên thế giới và ở Việt Nam, thực trạng và những căn cứ để đổi mới phương pháp dạy học nói chung và đổi mới phương pháp dạy học cấp tiểu học nói riêng; đồng thời đề xuất các nhóm giải pháp hướng dẫn, chỉ đạo, quản lý nhằm thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học ở cấp tiểu học.