Thực trạng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lí giáo dục đạo đức cho học sinh ở một số trường tiểu học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết mô tả kết quả khảo sát thực trạng quản lí giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường tiểu học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết cũng khảo sát ý kiến 720 giáo viên thuộc 36 trường tiểu học; từ đó tìm ra các nguyên nhân, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lí giáo dục đạo đức học sinh ở các trường tiểu học trên địa bàn TPHCM.