Phát triển năng lực hiểu biết về nội dung số học và giải thích cơ sở toán học của nội dung số học trong sách giáo khoa toán tiểu học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học thông qua dạy học các học phần toán

Trong bài viết này, chúng tôi trình bày việc phát triển năng lực hiểu biết về nội dung số học và giải thích cơ sở toán học của nội dung số học trong sách giáo khoa môn Toán ở tiểu học cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học thông qua dạy học các học phần Toán theo các cách sau đây: Dạy học các học phần Toán cho sinh viên theo hướng có liên hệ với nội dung số học trong sách giáo khoa môn Toán tiểu học,...