Nuôi cấy tế bào thực vật

Kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật là quá trình điều
khiển sự phát sinh hình thái tế bào thực vật (khi nuôi cấy
tách rời trong điều kiện nhân tạo vô trùng) một cách có định
hướng. Tính toàn năng của tế bào thực vật: từ dạng tế bào bất kỳ
nào trong cơ thể thực vật (lá, thân, rễ, hoa…) cũng đều có
khả năng phát triển thành một cơ thể hoàn chỉnh trong các
điều kiện thích hợp.