Nhận thức của giáo viên tiểu học về vai trò của sự quan tâm đối với học sinh

Nghiên cứu nhằm tìm hiểu nhận thức của giáo viên tiểu học về vai trò của sự quan tâm đối với học sinh. Mẫu nghiên cứu là 66 giáo viên chủ nhiệm ở 4 trường tiểu học thuộc 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Bình. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn giáo viên đã nhận thức được tầm quan trọng của sự quan tâm đối với học sinh.