Nghiên cứu xây dựng hệ thống phân loại và thành lập bản đồ cảnh quan lãnh thổ tỉnh Sơn La

Tỉnh Sơn La có điều kiện tự nhiên đa dạng, các hợp phần tự nhiên và cảnh quan (CQ) mang đặc thù của miền núi, là hệ quả của mối tương tác phức tạp giữa các hợp phần và nhân tố thành tạo cảnh quan. Trên quan điểm tiếp cận lãnh thổ, hệ thống và tổng hợp, bằng phương pháp phân tích nhân tố trội, so sánh theo đặc điểm riêng biệt của các chỉ tiêu chuẩn đoán từng cấp phân vị, phân tích tổng hợp và liên hợp các bản đồ hợp phần để xác định các đơn vị cảnh quan và thể hiện các khoanh vi cụ thể trên bản đồ.