Một số biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí ở các trường tiểu học quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết trình bày những hạn chế, bất cập, từ đó đề xuất một số biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí ở các trường tiểu học quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh đổi mới giáo dục nói chung, đổi mới công tác quản lí ở các trường tiểu học nói riêng.