Module Tiểu học 21: Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint trong dạy học - Đào Quang Trung

Module Tiểu học 21: Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint trong dạy học giúp người học liệt kê được các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint và biết cách tạp ra một tập tin trình diễn.