Module Tiểu học 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học - Quản Hà Hưng

Module Tiểu học 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học giúp người học hiểu được vị trí, vai trò của công tác thiết bị dạy học trong trường tiểu học; hiểu và trình bày được hệ thống các thiết bị dạy học trong trường tiểu học, thực hành và sử dụng được một số thiết bị dạy học trong trường tiểu học.