Mạch máu chi dưới

Liên quan: - Có 2 TM đi kèm ĐM, tiếp nối với nhau đan thành 1 lưới TM như 1 cái võng trên có ĐM nằm. Do đó khó tách biệt ĐM để thắt.
Do ĐM đi sát bờ khuyết hông lớn, nên trong phẫu thuật thắt ĐM mông bị đứt, phẫu thuật viên có thể lấy ngón tay trỏ ép, đè vào bờ khuyết hông lớn để cầm máu tạm thời.
- Bờ trên cơ tháp (cơ hình lê) là mốc quan trọng để tìm ĐM mông, nó tương ứng với đường vạch từ GCST đến đỉnh mấu chuyển lớn. Rạch theo đường này, cắt qua các thớ cơ mông to vào thắt ĐM. Đường rạch Fiolle – Delmas cắt đôi cơ mông to thắt ĐM nhanh hơn.
Phân nhánh: Đến vùng mông ĐM chia 2 nhánh tân:
- Nhánh nông cấp máu cho cơ mông to.
- Nhánh sâu chạy giữa 2 cơ mông nhỡ và bé tới tận cơ căng cân đùi, cấp máu cho 3 cơ này và tiếp nối với ĐM mông dưới ở dưới (khi có khi không).