Hướng dẫn sử dụng ISSI proteus 6

Hướng dẫn sử dụng Proteus 6
Phân 2: Giới thiệu tổng quát
1. Khởi động chương trình
Start -- All program-- proteus 6 Professional --ISSI professional Proteus 6
Chương trinh được khởi động với giao diện như sau.