Giáo trình Thiết kế bài tập thực hành tâm lý lứa tuổi và tâm lý học sư phạm - Bùi Ngọc sơn

Trong tài liệu này, tất cả các kiến thức của bộ môn tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm dưới dạng gợi mở, nêu vấn đề, tình huống và thao tác có tính sư phạm cần thiết. Đồng thời hướng dẫn cho sinh viên cách tự rèn luyện và cách tự thực hành những kỹ năng và áp dụng những kỹ năng ấy vào trong hoạt động sư phạm của mình. Các bạn có thể dựa trên cơ sở tự nghiên cứu cuốn sách mà thiết kế và tổ chức những hoạt động của người học, đặc biệt là tăng cường việc tự học của sinh viên, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.