Giáo trình sinh lý người và động vật

Sinh lý học là khoa học về sự vận động của các quá trình sống