Giáo trình nhập môn tin học

Tài liệu này được biên soạn nhằm sử dụng cho giảng dạy và học tập trong
giai đoạn đầu khóa học để sinh viên cao đẳng và đại học có kiến thức cơ bản về
máy tính, có khả năng sử dụng thành thạo máy tính, cũng như thực hiện sử dụng
được phần mềm tin học văn phòng (Microsoft Office) và bước đầu có được cách tư
duy lập trình rõ ràng mạch lạc. Cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho sinh viên đại
học khi học nhập môn tin học. Giáo trình tin học, nhập môn lập trình, tin học cơ...