Ebook Phương pháp và kỹ thuật giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm Hóa học (Đại cương - vô cơ): Phần 2

Cuốn sách "Phương pháp và kỹ thuật giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm Hóa học (Đại cương - vô cơ)" do Đỗ Xuân Hưng biên soạn gồm 18 chuyên đề, mỗi chuyên đề được trình bày theo cấu trúc: Nội dung phương pháp, bài tập minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách ngay sau đây.