Ebook Phương pháp tam thức bậc hai ở trường trung học phổ thông (in lần thứ 2): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Phương pháp tam thức bậc hai ở trường trung học phổ thông" cung cấp cho người đọc các nội dung: Tam thức bậc hai và phương trình bậc hai, bất phương trình bậc hai, so sánh các nghiệm của tam thức bậc hai với các số, biện luận bất phương trình bậc hai, phương trình và bất phương trình vô tỉ, một số bài toán khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.