Di truyền tế bào (Nguyễn Như Hiền, NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2005)

Giáo trình Di truyền tế bào là tài liệu học tập của học viên Cao học tại Khoa Sinh học,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội theo khung chương trình đào
tạo sau Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Giáo trình được biên soạn nhằm giới thiệu những kiến thức chuyên ngành về Di truyền tế
bào, bao gồm: những kiến thức cơ bản và chuyên sâu cập nhật thuộc lĩnh vực khoa học trung
gian giữa Di truyền học, Tế bào học và Sinh học phân tử.