Các phản ứng cơ bản và biến đổi của thực phẩm trong các quá trình công nghệ

Quá trình thuỷ phân là quá trình phân cắt một số liên kết nhị dương (dispositive
bonds) trong hợp chất hữu cơ thành các thành phần đơn phân dưới tác dụng của các chất
xúc tác và có sự tham gia của nước trong phản ứng.