Bài giảng Lập trình Java 2 - Bài 4: Đa luồng

Bài này cung cấp cho người học kiến thức về đa luồng trong Java như: Các loại luồng dữ liệu, khái niệm multitasking và multithreading, khái niệm ‘thread’ – luồng, thread hiện thời, các trạng thái của thread, khởi tạo thread, quản lý thread. Mời các bạn cùng tham khảo.