Bài giảng Hóa đại cương vô cơ: Chương 2 - Hydrogen

Bài giảng Hóa đại cương vô cơ: Chương 2 - Hydrogen trình bày các nội dung sau: Đặc tính nguyên tử và vật lý, tính chất hóa học, ứng dụng. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.