Bài giảng chương 4: Cơ quan sinh sản - Trần Thị Thanh Hương (Hoa)

Bài giảng giúp học sinh nắm được một số khái niệm: Ngành hạt kín đặc trưng bởi tính chất hạt được giấu kín trong quả. Hoa là một chồi rút ngắn, sinh trưởng có hạn, có mang các lá biến thái tham gia vào quá trình sinh sản đó là nhị hoa và nhụy hoa, các lá không tham gia vào quá trình sinh sản đó là lá đài và tràng để tạo thành bao hoa.