Bài giảng Chương 4: Cơ quan sinh sản - Trần Thị Thanh Hương (Hạt và quả)

Tài liệu tham khảo dành cho các bạn học sinh về nội dung bài giảng chương 4 cơ quan sinh sản của giảng viên Trần Thị Thanh Hương. Nhằm giúp các bạn biết thêm về quá trình phát triển noãn thành hạt, cấu tạo quả.