Kết quả nhân bản và xác định trình tự đoạn epitope của gen mã hóa kháng nguyên CYFRA21-1

Trong nghiên cứu này, trình tự nucleotide, trình tự amino acicid đoạn epitope của gen mã hóa kháng nguyên CYFRA21-1 đã được nhân bản và xác định trình tự với sự tương đồng là 100% với trình tự amino acid trên Ngân hàng dữ liệu quốc tế mang mã số K1C19- HUMAN-P08727.