Bài giảng sinh học 6


Đặc điểm cơ quan sinh dưỡng và sinh sản của cây dương xỉ? - Có rễ thân lá thật và có mạch dẫn
- Sinh sản bằng bào tử

- Bào tử nảy mầm thành nguyên tản và cây con mọc ra từ nguyên nhân tản sau quá trình thụ tinh