• Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 2: Model

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 2: Model

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 2: Model trình bày các nội dung chính sau: Xây dựng lớp Database, xây dựng Model. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   12 p dhsphue 01/02/2020 74 1

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 6: Ajax 2

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 6: Ajax 2

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 5: Ajax 2 trình bày các nội dung chính sau: Kết hợp Ajax, PHP và MySQL, kết hợp Ajax, PHP và XML. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   9 p dhsphue 01/02/2020 84 1

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 3: View

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 3: View

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 3: View trình bày các nội dung chính sau: Cách thức xây dựng View, cách thực hiện xây dựng View, bố cục của View, các kỹ xảo kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   7 p dhsphue 01/02/2020 55 1

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 7: JQuery

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 7: JQuery

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 7: JQuery trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về jQuery, khai báo thư viện jQuey, jQuery hoạt động như thế nào, sử dụng jQuey. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   14 p dhsphue 01/02/2020 69 1

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 9: Hoàn chỉnh ứng dụng

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 9: Hoàn chỉnh ứng dụng

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 9: Hoàn chỉnh ứng dụng trình bày các nội dung chính sau: Tạo link thân thiện, SEO website, đưa website lên host. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   15 p dhsphue 01/02/2020 75 1

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 5 – Phạm Minh Tuấn

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 5 – Phạm Minh Tuấn

  Bài giảng “Nhập môn lập trình – Chương 5: Giới thiệu về thuật toán” cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về thuật toán, chương trình cài đặt thuật toán, độ phức tạp của thuật toán, các vấn đề tìm hiểu mở rộng kiến thức nghề nghiệp,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p dhsphue 25/12/2019 77 1

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 8 – Phạm Minh Tuấn

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 8 – Phạm Minh Tuấn

  Bài giảng “Nhập môn lập trình – Chương 8: Chuỗi ký tự và tập tin” cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về các dạng tập tin, hệ thống nhập xuất trong lập trình, lập trình thao tác trên tập tin văn bản thô, sử dụng tập tin văn bản thô để lưu trữ dữ liệu của chương trình,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p dhsphue 25/12/2019 70 1

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 7 – Phạm Minh Tuấn

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 7 – Phạm Minh Tuấn

  Bài giảng “Nhập môn lập trình – Chương 7: Giới thiệu tổng quan về lập trình” cung cấp cho người học các kiến thức: Dữ liệu có cấu trúc, dữ liệu mảng với kích thước cố định, ứng dụng mảng trong lập trình, các vấn đề tìm hiểu mở rộng kiến thức nghề nghiệp,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p dhsphue 25/12/2019 80 1

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 3 – Phạm Minh Tuấn

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 3 – Phạm Minh Tuấn

  Bài giảng “Nhập môn lập trình – Chương 3: Giới thiệu về các cấu trúc điều khiển” cung cấp cho người học các kiến thức: Khối lệnh trong lập trình, dùng cấu trúc rẽ nhánh trong lập trình, xử lý lặp trong lập trình, các vấn đề tìm hiểu mở rộng kiến thức nghề nghiệp,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p dhsphue 25/12/2019 71 1

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 2 – Phạm Minh Tuấn

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 2 – Phạm Minh Tuấn

  Bài giảng “Nhập môn lập trình – Chương 2: Sử dụng những kiểu dữ liệu cơ sở trong lập trình” cung cấp cho người học các kiến Thức: Cấu trúc một chương trình máy tính, chương trình đơn giản, các kiểu dữ liệu cơ sở và phép toán, các hàm thông dụng có sẵn trong thư viện,…. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p dhsphue 25/12/2019 89 1

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 1 – Phạm Minh Tuấn

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 1 – Phạm Minh Tuấn

  Bài giảng “Nhập môn lập trình – Chương 1: Giới thiệu” cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về chương trình máy tính, các ngôn ngữ lập trình, các khái niệm cơ bản về lập trình, các vấn đề tìm hiểu mở rộng kiến thức nghề nghiệp,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p dhsphue 25/12/2019 78 1

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 4 – Phạm Minh Tuấn

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 4 – Phạm Minh Tuấn

  Bài giảng “Nhập môn lập trình – Chương 4: Hàm và kỹ thuật tổ chức chương trình” cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, truyền tham số cho hàm, biến toàn cục và biến cục bộ, các ví dụ về ứng dụng hàm trong lập trình, hàm trong chương trình nhiều tập tin mã nguồn,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   86 p dhsphue 25/12/2019 85 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số