Xã hội hóa giáo dục góp phần xây dựng xã hội học tập

Xã hội hóa giáo dục có vai trò quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập, bởi vì nó huy động sự tham gia của Nhà nước và toàn xã hội bằng nhiều hình thức vào sự nghiệp giáo dục. Xây dựng xã hội học tập có 5 nhóm hoạt động cơ bản là: xóa mù chữ và phổ cập giáo dục; phát triển quy mô và đa dạng hóa nội dung, hình thức giáo dục; thực hiện công bằng trong giáo dục; khuyến khích tự học; tăng tỷ trọng chi ngân sách và cùng với huy động mọi nguồn lực cho giáo dục.