Vườn thực nghiệm - mô hình trải nghiệm hướng nghiệp trong dạy học môn Sinh học, công nghệ nông nghiệp nội dung giáo dục địa phương tỉnh Quảng Trị

Bài viết giới thiệu mô hình và kết quả đạt được từ hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong dạy học tích hợp môn Sinh học, Công nghệ nông nghiệp như một cách tiếp cận mới về thực hiện nội dung giáo dục của địa phương, giáo dục đạo lý đền ơn, đáp nghĩa, bảo vệ môi trường và hướng nghiệp cho học sinh cấp Trung học phổ thông tại tỉnh Quảng Trị.