Vat lý đại cương - Các nguyên lý và ứng dụng

Sự truyền các sóng sáng được mô tả bằng các phương trình Maxwell. Lời giải của phương trình này trong những điều kiện vật lý cho trước sẽ xác định được các vecto E và B ở mỗi điểm, và như vậy sẽ xác định được biên độ, phân cực và pha của sóng sáng ở mỗi điểm.