Thực trạng sử dụng vườn trường vào giáo dục môi trường trong dạy học ở một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố Huế

Bài viết tập trung vào phân tích, đánh giá thực trạng vườn trường và sử dụng vườn trường cho môn Tự nhiên và xã hội 1, 2, 3 và Khoa học 4, 5 về phương diện giáo dục môi trường ở một số trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Huế, bao gồm: trường Tiểu học Phú Cát, trường Tiểu học Phú Hòa, trường Tiểu học Phường Đúc. Thông qua đó, bài viết đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển hiệu quả việc tích hợp giáo dục môi trường qua vườn trường.