Sư phạm học tiểu học - NXB Giáo dục

Nội dung cơ bản của cuốn sách được trình bày theo đúng nội dung chương trình mới mà Bộ Giáo dục - Đào tạo đã quy định cho việc đào tạo cũng như bồi dưỡng giáo viên cấp tiểu học. Trong quá trình biên soạn, các tác giả đã cố gắng tiếp cận những thành tựu hiện đại của khoa học giáo dục, lựa chọn những nội dung cơ bản, cốt lõi của sư phạm học tiểu học nhằm đảm bảo tính khoa học, tính ưu phạm và tính hiện đại của một tài liệu giáo khoa.