Phương pháp "Bàn tay nặn bột" trong dạy học các môn khoa học ở trường TH và THCS

Tài liệu Phương pháp "Bàn tay nặn bột" trong dạy học các môn khoa học ở trường TH và THCS của Bộ GD VÀ ĐT cấu trúc gồm 4 chương. Trong đó, chương 1 giới thiệu về lịch sử ra đời và phát triển của phương pháp "Bàn tay nặn bột", chương 2 trình bày lí luận cơ bản về phương pháp "Bàn tay nặn bột", chương 3 trình bày các kỹ thuật dạy học và rèn luyện kỹ năng cho học sinh trong phương pháp "Bàn tay nặn bột" và chương 4 sử dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" trong dạy học các môn khoa học ở trường tiểu học và THCS.