Phát triển phê bình luận lí học văn học ở Việt Nam hiện nay

Bài viết này sẽ khái quát, phân tích tiềm năng phát triển phê bình luận lí học văn học ở Việt Nam từ thực tiễn sáng tác văn học, các phương pháp phê bình đang tồn tại ở Việt Nam, tâm lí tiếp nhận của độc giả cũng như từ nhu cầu phát triển của hoạt động văn học nói chung.