Module Giáo dục thường xuyên 18: Khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học - Nguyễn Minh Tuấn

Module 18 cung cấp cho giáo viên GDTX biết được vai trò và ứng dụng của công nghệ thông tin trong giáo dục nói chung và GDTX nói riêng. Có biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy học nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và có được một số kỹ năng sử dụng một số phương tiện công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả dạy học.