Microsoft Word 2007

Là 1 chương trình ứng dụng trong bộ Microsoft Office, giúp người dùng soạn thảo các văn bản, tài
liệu như báo cáo, hợp đồng, báo, sách ….com.C1: Click chọn nút chọn chọn Microsoft Office chọn Microsoft Word 2007
Sau đó xuất hiện Cửa sổ Word, đồng thời Word sẽ tự động tạo 1 File Văn bản Word dùng tên tạm là
Document 1.
C2: Double click lên File Văn bản Word