Luận văn thạc sĩ Khoa học ngôn ngữ: Từ láy trong thơ văn Nguyễn Đình Chiểu

Luận văn tập trung nghiên cứu đặc điểm từ láy ở các mặt cấu trúc, ngữ nghĩa và giá trị sử dụng của chúng trong tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu. Mục đích của luận văn là điều tra khảo sát để thống kê phân loại từ láy của ông sử dụng trong thơ văn, về các phương diện cấu tạo, đặc điểm ngữ pháp và đặc trưng ngữ nghĩa, phạm vi sử dụng. Phân tích làm sáng tỏ vai trò, giá trị của từ láy được sử dụng trong thơ văn của ông, trên cơ sở đó rút ra một số nhận xét về nét đặc sắc của từ láy trong thơ văn ông.