Luận văn: Biên soạn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học về phương pháp tọa độ trong không gian - Lớp 12 THPT

Mục đích của luận văn là biên soạn được một hệ thống câu hỏi trắc nghiệm về Phương pháp tọa độ trong không gian nhằm hỗ trợ trong quá trình dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Ngoài phần mở đầu và kết luận thì luận văn được trình bày trong 2 chương: Cơ sở lý luận, hệ thống câu hỏi trắc nghiệm về "Phương pháp tọa độ trong không gian" và thử nghiệm sư phạm.