Hóa đại cương

Nguyên tử:
– Phần tử nhỏ nhất của một nguyên tố tham gia
vào thành phần phân tử các đơn chất và hợp
chất.
– Nguyên tử là hạt nhỏ nhất của một nguyên tố
hoá học không thể chia nhỏ hơn nữa về mặt hoá
học.
– Nguyên tử của các nguyên tố có kích thước và
khối lượng khác nhau. Nếu xem nguyên tử như
hình cầu thì bán kính của nguyên tử hyđro là
0,34A0 (1 anstrom bằng 10–8 cm ), của nguyên
tử iot bằng 1,33Ao...