Giáo trình Vi sinh vật học công nghiệp - PGS.TS Nguyễn Xuân Thành

Giáo trình giúp sinh viên có kiến thức để nghiên cứu về những hoạt động sống của vi sinh vật, nhằm khai thác tốt nhất khả năng kỳ diệu của vi sinh vật vào quy trình sản xuất ở quy mô công nghiệp. Giáo trình gồm phần lý thuyết về: vi sinh vật học công nghiệp, Virus, sinh lí học vi sinh vật, di truyền vi sinh vật, ứng dụng của chúng trong công nghiệp và phần bài tập thực hành giúp sinh viên củng cố kiến thức của mình.