Giáo trình Kỹ năng dạy học - ĐHSPKT Hưng Yên

Giáo trình Kỹ năng dạy học có nội dung trình bày khái quát về kỹ năng và hệ thống các kỹ năng dạy học; trình bày về công tác chuẩn bị bài giảng; kỹ năng sử dụng phương tiện, phương pháp, kỹ thuật dạy học; kỹ năng thực hiện bài giảng; kỹ năng kiểm tra đánh giá kết quả dạy học. Tài liệu đáp ứng việc mong muốn nâng cao các kỹ năng dạy học cho giáo sinh khoa sư phạm.