Giáo trình Hóa sinh thực vật - Trần Thị Lệ

Cuốn sách được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên và các nhà nghiên cứu những kiến thức cơ bản về lĩnh vực Hóa sinh. Sách gồm 9 chương tổng hợp các kiến thức về: Trao đổi chất và năng lượng sinh học; Vitamin; Enzyme và sự xúc tác sinh học; Nucleic Acid và sự chuyển hóa của Nucleic Acid; Carbohydrate, Lipid, Protein và sự trao đổi của chúng trong cơ thể thực vật; mối liên quan giữa các chất trong trao đổi chất; các chất có nguồn gốc thứ cấp.