Ebook Bản sắc dân tộc trong văn học Thiền tông thời Lý Trần: Phần 1 - Nguyễn Công Lý

Phần 1 ebook "Bản sắc dân tộc trong văn học thiền tông thời Lý Trần" của tác giả Nguyễn Công Lý gồm nội dung 3 chương đầu tiên của tài liệu và chương mở đầu. Nội dung phần này gồm có: Một con đường tiếp cận văn học Thiền tông Lý Trần, Thiền tông và văn học Thiền tông, vài nét về sự du nhập Phật giáo ở Việt Nam và bản sắc dân tộc thiền học Việt Nam thời Lý - Trần, vài biểu hiện của bản sắc dân tộc trong Thiền học Việt Nam qua văn học Thiền tông Lý Trần.