Dạy học theo vấn đề trong dạy học Sinh học: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Phúc Cảnh

Dạy học theo vấn đề trong dạy học Sinh học: Phần 1 của PGS.TS. Nguyễn Phúc Cảnh gồm nội dung chương 1 và chương 2, trình bày về sự hình thành và phát triển dạy học theo vấn đề, những vấn đề lý luận của dạy học theo vấn đề như: một số khái niệm cơ bản, cơ sở khoa học của việc vận dụng dạy học theo vấn đề và cơ sở phương pháp luận khi vận dụng dạy học theo vấn đề.