Cơ sở tự động hóa trong ngành cơ khí

Cuốn sách được tổng kết, sắp xếp phân loại các kiến thức về lý thuyết điều khiển tự động, lý thuyết về điều chỉnh tự động, vấn đề về cơ khí hóa và tự động hóa tiến lên đường dây tự động. Ở phần cuối của sách của sách còn có phần bài tập ứng dụng để sinh viên kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, nhằm đạt được kết quả học tập tốt nhất.