Bài giảng Tập huấn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS

Bài giảng Tập huấn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS với các nội dung cụ thể hướng đến trình bày như: Quan niệm về kĩ năng sống; phân loại kĩ năng sống; giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong nhà trường phổ thông.