Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Template, thư viện C++ - Trần Phước Tuấn

Bài giảng "Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Template, thư viện C++" có cấu trúc gồm 4 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Function Template, Class Template, thư viện C++, cuối bài giảng có phần bài tập vận dụng để người học củng cố kiến thức.